Ahuxer Stream  Loahin - Melee POV
Fetzo Stream  Fetzo - Ranged POV
Bav Stream  Bav - Tank POV
Tyra Stream  Tyramisoux - Melee POV

T20: Tomb of Sargeras 7/9
Mythic: Maiden World 201

T19: The Nighthold 10/10
Mythic: Guldan World 276

T19: Trial of Valor 3/3
Mythic: Helya World 668

T19: Emerald Nightmare 7/7
Mythic: Xavius World 346

T18: Hellfire Citadel 13/13
Mythic: Archimonde World 578

Mehr erreichen mit Nerdbazar: Boosts, Sellruns, Coaching